Search

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Phân loại cao su silicone
Jul 06, 2018

Các nhà sản xuất cao su silicone thường có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm loại thương hiệu, chủ yếu phù hợp với đặc điểm hàng hóa và số lượng sử dụng, nhưng cũng phù hợp với loại lưu hóa và phân loại cấu trúc hóa học.

Theo nhiệt độ đóng rắn, cao su silicone có thể được chia thành cao su silicone lưu hóa nhiệt độ cao và cao su silicone RTV. Từ các hình thức đóng gói có thể được chia thành một thành phần, hai thành phần cao su Silicone RTV. Theo mức độ trùng hợp, cao su silicone cũng có thể được chia thành cao su silicone hỗn hợp và cao su silicone lỏng.

Các tin liên quan